Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน เลขที่ 210 หมู่ที่ 6 ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 93130 โทรศัพท์ 074-691476

 
นายวินัย มูสิกะเจริญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน
(064-898-9223)
 
นายเศรษฐา ชูดำ
ปลัด อบต.ควนขนุน
(087-295-8949)
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
 นโยบายการบริหาร
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 โครงสร้างองค์กร
 อำนาจหน้าที่
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 ข้อมูลผู้บริหาร
 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 กองสวัสดิการสังคม
 ตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แผนการดำเนินงานประจำปี
การติดตามและประเมินผลพัฒนา
รายงาน
รายงานทางการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภา
ประกาศสภา อบต. ควนขนุน
งานการเจ้าหน้าที่
แผนอัตรากำลังสามปี
การจัดการความรู้
แผนพัฒนาบุคลากร
มุมงานการเจ้าหน้าที่
การมอบหมายงาน
มอบอำนาจปฏิบัติราชการ
คำสั่งรักษาราชการแทน
ประกาศโครงสร้างส่วนราชการ
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ควบคุมภายใน
การบริหารจัดการความเสี่ยง
ตรวจสอบภายใน
การให้บริการ
คู่มือประชาชน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
E-Service
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแหลมแซงคลองวัด (ดู : 7) 12 ก.ค. 2565
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแหลมแชงคลองวัด หมู่ที่ 8 (ดู : 9) 6 ก.ค. 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแหลมแชงคลองวัด หมู่ที่ 8 บ้านไสนายขัน (ดู : 9) 6 ก.ค. 2565
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแหลมแชงคลองวัด หมู่ที่ 8 บ้านไสนายขัน ตำบลควนขนุน (ดู : 8) 30 มิ.ย. 2565
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 5) 21 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านทะเลพระ, บ้านควนขนุน, บ้านป่าเล หมู่ที่ 6,7 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีการคัดเลือก (ดู : 61) 31 ม.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พรุจูด บ้านป่าเล หมู่ที่ 7 ตำบลควนขนุน โดยวิธีการคัดเลือก (ดู : 54) 12 ม.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีการคัดเลือก (ดู : 62) 11 ม.ค. 2565
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านทะเลพระ, บ้านควนขนุน, บ้านป่าเล หมู่ที่ 6,7 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีการคัดเลือก (ดู : 54) 6 ม.ค. 2565
ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พรุจูด บ้านป่าเล หมู่ที่ 7 (ดู : 55) 21 ธ.ค. 2564
ประกาศราคากลาง โครงการอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง (ดู : 54) 13 ธ.ค. 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านท่านางพรหม ตำบลควนขนุน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 156) 5 ส.ค. 2564
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวตราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๒ บ้านท่านางพรหม ตำบลควนขนุน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 166) 29 มิ.ย. 2564
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๒ บ้านท่านางพรหม ตำบลควนขนุน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ๑ แห่ง (ดู : 167) 9 มิ.ย. 2564
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๒ บ้านท่านางพหม ตำบลควนขนุน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 197) 9 มิ.ย. 2564
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๒ บ้านท่านางพรหม ตำบลควนขนุน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ๑ แห่ง (ดู : 179) 27 พ.ค. 2564
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประป แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๒ บ้านท่านางพหม ตำบลควนขนุน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 185) 27 พ.ค. 2564
เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประป แบบบาตาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๒ บ้านท่นางพรหม ตำบลควนขนุน ตามแบบมาตฐานกมทรัพยากรน้ำ งค์การบริหาส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ๑ แห่ง (ดู : 168) 19 พ.ค. 2564
เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านท่านางพรหม (ดู : 238) 12 ม.ค. 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านท่านางพรหม (ดู : 188) 12 ม.ค. 2564
ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 (ดู : 259) 25 พ.ย. 2563
ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำ แบบผิวดิน ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร (ดู : 261) 25 พ.ย. 2563
ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบต.ควนขนุน - ที่อ่านหนังสือ หมู่ที่ 6,7 (ดู : 229) 12 พ.ย. 2563
ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด หมู่ที่ 7 บ้านป่าเล (ดู : 223) 11 พ.ย. 2563
ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยคลองป่าใหญ่ (ฝายนบเหมืองหมำ) หมู่ที่ 3 (ดู : 187) 11 พ.ย. 2563
ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำ แบบผิวดิน ขนาด 5 ลูกบาศ์ก์เมตร บ้านไสหัวครก หมู่ที่ 6 (ดู : 197) 11 พ.ย. 2563
ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 6,7 (ดู : 192) 10 พ.ย. 2563
ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 (ดู : 200) 10 พ.ย. 2563
ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. 52 - 039 สายวังหวายน้ำ - สถานีรถไฟ หมู่ที่ 4 บ้านแหลมแชง (ดู : 195) 10 พ.ย. 2563
ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. 52 - 012 สายหลังป้อม - ชลประทาน หมู่ที่ 8,9 (ดู : 219) 10 พ.ย. 2563
ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. 52 - 051 สายชิงโค - นาหยา หมู่ที่ 1 (ดู : 168) 10 พ.ย. 2563
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 001/2563 (ดู : 188) 3 พ.ย. 2563
เรื่อง ประกวดราราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด ภายใต้ตำบลควนขนุน หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ตำบลควนขนุน องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 220 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 190) 3 พ.ย. 2563
เรื่อง ราคากลาง โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด ภายใต้ตำบลควนขนุน หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ตำบลควนขนุน 220 บ่อ (ดู : 184) 19 ต.ค. 2563
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน 1 คัน (ดู : 217) 18 ส.ค. 2563
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแก่งชุมเชิงดี หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 236) 16 มิ.ย. 2563
ประกาศเรื่อง ราคากลางโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแก่งชุมชนเชิงดี หมู่ที่ 9 (ดู : 259) 12 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านควนสามโพธิ์ หมู่ที่ 5,9,7,6,3,10,1 ตำบลควนขนุน องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 274) 13 พ.ค. 2563
ประกาศเรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแก่งชุมเชิงดี หมู่ที่ 9 ประกอบด้วย ก่อสร้างอาคารบริการต้อนรับนักท่องเที่ยว ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 278) 24 เม.ย. 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านควนสามโพธิ์ หมู่ที่ 5,9,7,6,3,10,1 (ดู : 265) 23 เม.ย. 2563
ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านควนสามโพธิ์ หมู่ที่ 5,9,7,6,3,10,1 (ดู : 224) 22 เม.ย. 2563
ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแก่งชุมเชิงดี หมู่ที่ 9 (ดู : 281) 21 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกเพชรเกษม - บ้านเกาะเคียน หมู่ที่ 1,3,6 (ดู : 239) 8 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงระบบท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 (ดู : 267) 7 เม.ย. 2563
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบท่อเมนประปาหมู่บ้าน ม.8 (ดู : 233) 1 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโคกทราย-บ้านชุมประดิษฐ์ หมู่ที่ 1,9,10 ตำบลควนขนุน กว้าง 6 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 257) 1 เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้กสายแยกเพชรเกษม-บ้านเกาะเคียน หมู่ที่ 1,3,6 ตำบลควนขนุน (ดู : 240) 24 มี.ค. 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแก่งชุมเชิงดี หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) (ดู : 200) 22 มี.ค. 2563
ประกาศประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโคกทราย-บ้านชุมประดิษฐ์ หมู่ 1,9,10 (ดู : 242) 17 มี.ค. 2563
ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างขุดลอกคลองสายสะพานเคียน-วังปราง หมู่ 7 (ดู : 224) 17 มี.ค. 2563
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโคกทราย - บ้านชุมประดิษฐ์ หมู่ที่ 1,9,10 (ดู : 232) 12 มี.ค. 2563
ร่างประกาศ
เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างขุดลอกคลองสายสะพานเคียน-วังปราง
(ดู : 233)
10 มี.ค. 2563
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลองสายสะพานเคียน - วังปราง หมู่ที่ 7 (ดู : 245) 5 มี.ค. 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้นวังปราง ม.7 สันฝายสูง 2 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร ยาว 20 เมตร อบต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัฒลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 250) 18 ก.พ. 2563
ประกาศการจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้นวังปราง ม.7 สันฝายสูง 2 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร ยาว 20 เมตร อบต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 237) 18 ก.พ. 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นวังปราง ม.7 (ดู : 237) 11 ก.พ. 2563
เอกสารประกวดราคาจ้าง (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นม่วง-เกาะทวด ม.3 (ดู : 220) 6 ก.พ. 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นม่วง-เกาะทวด ม.3 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 228) 6 ก.พ. 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นม่วง-เกาะทวด ม.3 (ดู : 223) 20 ม.ค. 2563
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนน สายบ้านนาเอี่ยม-คลองกุ้ง (ดู : 197) 16 ม.ค. 2563
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน
  เลขที่ 210 หมู่ที่ 6 ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 93130 
โทรศัพท์ : 074-691476
โทรสาร : 074-691476
E-mail Address : saraban_06930305@dla.go.th
 
   Copyright © 2019. www.khunkhanun.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs